Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony internetowej http://reklamawtramwajach24.pl/ (zwanej dalej „Stroną”) jest dla nas sprawą ważną, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo byli bezpieczni odwiedzając naszą stronę.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady działania Strony. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią oraz akceptację jej zasad.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Roman Stanik
Ad Zone (zwanym dalej „Przedsiębiorcą”), zasady przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

Słownik

Przez następujące określenia należy rozumieć:

„Polityka prywatności” – należy przez to rozumieć niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Przedsiębiorca” – należy przez to rozumieć Romana Stanika, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Roman Stanik Ad Zone pod adresem ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, województwo małopolskie, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

NIP: 6791506519,
REGON: 356353205;

„Strona” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem http://reklamawtramwajach24.pl/;

„Użytkownik” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, która skorzystała ze Strony przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem http://reklamawtramwajach24.pl/;

„Sprzęt Użytkownika” – należy przez to rozumieć należący do Użytkownika sprzęt telekomunikacyjny, taki jak między innymi telefon komórkowy, smartfon, komputer, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci).

1. Postanowienia wstępne

Niniejszą Stronę prowadzi Przedsiębiorca. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 9 kwietnia 2018 oraz określa m.in. prawa i obowiązki Użytkowników korzystających ze Strony, zasady przetwarzania przez Przedsiębiorcę danych osobowych, zasady dotyczące możliwości modyfikacji danych osobowych, zasady działania wykorzystywanych podczas korzystania ze Strony Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze Strony, zasady zgłaszania reklamacji.

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności jest dobrowolna dla Użytkownika.

Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, jak również oświadcza, iż jest świadom ryzyk, o których mowa w 2 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności oraz akceptuje je.

2. Wymagania sprzętowe, zagrożenia

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika wymaga posiadania przez niego Sprzętu Użytkownika posiadającego następujące przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera.

Przedsiębiorca prezentuje Użytkownikom na Stronie świadczone przez siebie usługi, co może powodować pojawienie się na Sprzętach Użytkownika wirusów komputerowych, pomimo zachowania przez Przedsiębiorcę wszelkich możliwych środków ostrożności. Ponadto korzystanie ze Strony wiąże się z koniecznością wykorzystania przez Użytkownika świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, za którą Użytkownik zobowiązany jest pokryć wynagrodzenie.

3. Pliki cookies

Strona wykorzystuje Pliki cookies. Po wejściu przez Użytkownika na Stronę pojawia się komunikat informujący o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Komunikat jest widoczny dla Użytkownika do czasu akceptacji przez niego komunikatu o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies. Akceptacja odbywa się poprzez naciśnięcie przez Użytkownika pola z napisem: „Akceptuję”.

Precyzyjna informacja dotycząca Plików cookies, wskazująca czym są Pliki cookies oraz w jaki sposób są one wykorzystywane przez Stronę jest dostępna po naciśnięciu przez Użytkownika pola z napisem: „Polityka Plików cookies” pojawiającego się jednocześnie z komunikatem o wykorzystywaniu przez Stronę Plików cookies.

4. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników jest Przedsiębiorca. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem i z uwzględnieniem zasady rzetelności, przejrzystości i adekwatności. Dane są zbierane w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników ze Strony. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwera, na którym znajduje się Strona.

Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie powyżej niniejszego paragrafu jest dla Użytkownika dobrowolne, z tymże niezbędne do skorzystania ze Strony.

W przypadku przekazania przez Użytkownika danych osobowych, zostaną one wykorzystane zgodnie z celem ich przekazania. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzanie przez Przedsiębiorcę danych osobowych Użytkowników odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo.

Czas przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę jest tożsamy z czasem niezbędnym do korzystania ze Strony oraz z czasem, w którym Użytkownik może wystąpić przeciwko Przedsiębiorcy z ewentualnymi roszczeniami w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych (tj. przez okres przedawnienia roszczeń).

Na Stronie nie są zbierane ani nie przetwarzane dane osobowe w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Przedsiębiorca nie rozsyła również wiadomości w imieniu osób trzecich.

5. Prawa związane z modyfikacją danych osobowych. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo zgłoszenia żądania Przedsiębiorcy przeglądania, poprawiania, zmiany, ograniczenia, sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Przedsiębiorcę. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mailowy: biuro@adzone.pl.

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając dyspozycje w tym zakresie na adres e-mailowy: biuro@adzone.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że odwołanie zgody dotyczy przyszłości, nie zaś przetwarzania danych, które miało miejsce w przeszłości, w okresie między udzieleniem a wycofaniem zgody.

Użytkownik, którego danymi osobowymi Przedsiębiorca administruje, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna zostać nadana drogą pocztową na adres Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki

Podawczej Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia Przedsiębiorcy żądania przesłania jego danych osobowych, którymi Przedsiębiorca administruje, innemu administratorowi danych osobowych, o ile wymagania techniczne oraz organizacyjne pozwalają na przesłanie takich danych osobowych.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Użytkownikowi, który zgłosił jedno z żądań wymienione w niniejszym paragrafie, informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem lub o ewentualnym przedłużeniu terminu z uwagi na charakter żądania lub liczbę żądań lub o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego i korzystania ze środków ochrony prawnej.

6. Odpowiedzialność Przedsiębiorcy oraz zgłoszenie reklamacyjne

Przedsiębiorca działając z należytą starannością, dba o poprawność działania Strony, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze Strony wynikłe ze stanu technicznego Sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.

Przedsiębiorca prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem Strony na następujący adres e-mailowy: biuro@adzone.pl.

Przedsiębiorca rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.

7. Postanowienia końcowe, zmiana Polityki prywatności, zgłoszenia zmian

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności, która to zmiana następuje z dniem zamieszczenia na Stronie nowej Polityki prywatności.

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki prywatności okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień niniejszej Polityki prywatności.

Dane kontaktowe Przedsiębiorcy wskazane są w zakładce „Kontakt”.

Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki prywatności pozostaje dla Państwa niejasny uprzejmie prosimy o informację w tym zakresie na adres e-mailowy: biuro@adzone.pl lub pod numerem telefonu wskazanym w zakładce „Kontakt”.